A A A

ks. prof. UKSW dr hab. Czesław Parzyszek

Ks. dr hab. Czesław Parzyszek SAC, urodził się dnia 6 listopada 1943 r. w miejscowości Ruda Talubska. Do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) wstąpił w 1961 roku. Po odbyciu nowicjatu, studiował filozofię i teologię w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie. W latach 1964-66 jako kleryk odbył służbę wojskową w Opolu. W 1969 r. przyjął święcenia kapłańskie, po czym odbył studia z teologii dogmatycznej na KUL. Stopień doktora teologii otrzymał na UKSW w Warszawie w 2003 r. na podstawie rozprawy Duchowość apostolska według św. Wincentego Pallottiego. W 2008 roku uzyskał na UKSW stopień doktora habilitowanego z teologii dogmatycznej na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej Życie konsekrowane w posoborowym nauczaniu Kościoła.
W latach 1972–78 pełnił funkcję prefekta alumnów i wykładowcy w WSD w Ołtarzewie, następnie był mistrzem nowicjatu w Ząbkowicach Śląskich. Od 1981 r. pracuje w Zarządzie Prowincjalnym Księży Palotynów w Warszawie jako wiceprowincjał (w latach 1981-84; 1993-96 i od 2005 r. do chwili obecnej) oraz jako prowincjał (w latach 1984-93 i od 1996-2005 r.). W latach 1989-96 był członkiem Komisji Episkopatu ds. Misji. W okresie 1992–97 – konsultorem Komisji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Ludzi Świeckich. W latach 1996 – 2005 – wiceprzewodniczącym Komisji Mieszanej: Biskupi – Wyżsi Przełożeni oraz przewodniczył Konferencji i Konsulcie Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, a także Komisji Zakonnej ds. Współpracy z Laikatem i ds. Powołań. Nadal jest wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie, we Lwowie oraz w Instytucie Teologii Apostolstwa, który działa jako punkt konsultacyjny UKSW. Jest adiunktem UKSW.
W 1999 roku brał udział w Zgromadzeniu Specjalnym Europejskiego Synodu Biskupów. W latach 2000-2008 przewodniczył Krajowej Radzie Koordynacyjnej Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego w Polsce. Od 1996 r. jest konsultorem Komisji Episkopatu ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Od 2002 r. jest członkiem Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań, a od 2008 jest członkiem Krajowej Radzie Koordynacyjnej Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego w Polsce. Autor książek, wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych. Współorganizator licznych sympozjów i kongresów. Wygłosił szereg referatów naukowych.