A A A

ks. prof. UKSW dr hab. Marian Graczyk

Ks. Marian GRACZYK urodził się 24.11.1941 roku w Kutnie-Woźniakowie. W roku 1958 wstąpił do nowicjatu Towarzystwa Świętego Franciszka Salezego, Salezjanów św. Jana Bosco. Podstawowy kurs w zakresie filozofii i teologii otrzymał w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie n/Wartą. Tam również przyjął święcenia kapłańskie Pogłębione studia licencjackie z zakresu teologii moalnej ukończył na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w roku 1973. Po ukończeniu kursu doktoranckiego w roku akademickim 1973/74 podjął wykłady z teologii moralnej fundamentalnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Lądzie. A w latach 1975-1976 pracował w zespole redakcyjnym półrocznika Studia Theologica Varsoviensa.

            W grudniu 1976 roku wyjechał do Strasburga jako stypendysta Rządu Francuskiego. Pobyt ten był ściśle związany z pisaniem tezy doktorskiej na Fakultecie Teologii Katolickiej Uniwersytetu Nauk Humanistycznych. Pracę doktorską pisał pod kierunkiem ks. prof. dra hab. J.-M. Aubert'a na temat:"La doctrine de la <<consecratio mundi>> chez M.-D. Chenu". Przewód odbył się 14 grudnia 1978 roku. Praca została nagrodzona.

            W roku 1979 powrócił do wykładów w Seminarium swojego Zgromadzenia: z etyki na kursach filozoficznych, a z teologii moralnej szczegółowej na kursach teologicznych. Natomiast w roku 1982 został mu przyznany etat adjunkta przy katedrze teologii moralnej szczegółowej Wydziału Teologicznego ATK. W latach 1985-1987 przebywał na stypendium naukowym w Instytucie Katolickim w Paryżu. Brał tam udział w wykładach i seminariach naukowych dwuletniego kursu doktoranckiego. Był to  jednak przede wszystkim czas poszukiwania materiałów do pracy habilitacyjnej i przyszłej pracy dydaktycznej.

            W roku 1992 uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Teologicznym ATK za pracę: "Francuska teologia rzeczywistości ziemskich. Próba retrospekcji i reinterpretacji". W styczniu 1993 roku został wyznaczony na redaktora biuletynu teologicznomoralnego w Collectanea Theologica a 1 maja 1994 zostałm powołany na kierownika katedry Historii Teologii na Wydziale Teologicznym ATK. Od dnia 1 listopada 1995 roku pozostaje kierownikiem katedry Teologii Moralnej szczegółowej w wymienionej Uczelni. Natomiast 1 kwietnia 1995 roku został mianowany na stanowisko profesora nadzywyczajnego na Kierunku Teologii Moralnej Wydziału Teologicznego ATK. Od trzech lat pełni funkcje kierownika nauk moralnych w Wydziale Teologii UKSW. O roku akademickiego 2001/2002 wykłada w Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu, gdzie został mianowany profesorem tamtejszego Uiwersytetu i Kierownikiem Zakładu Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej.